Takuya HOSOGANE

Vanishing Point

Nippon Visions   ½ 

Japan 2009

5:12 minutes

Director
Takuya HOSOGANE

Festival Partners